Pavlína Myšáková

Bakalářská práce

Zpětný odběr vybraných výrobků a jejich recyklace

Take-back of Selected Products and their Recycling
Anotace:
V předložené práci je sepsána legislativa, která je vztahována k problematice zpětného odběru výrobků. Patří zde pneumatiky, oleje, zářivky a výbojky, elektrická a elektronická zařízení z domácností. V další části jsou výrobky charakterizovány a popsány možné recyklační technologie vhodné pro vybrané výrobky zpětného odběru.
Abstract:
In this presented work is described the legislation, which is related to the problems of taking back od selected products. Here are included tyres, oil, light bulbs and discharge tubes, electric and electronic household gadgets. In the other part are the products characterized and is described a possible recycling technology suitable for selected products of taking back.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Miluše Hlavatá
  • Oponent: Eva Schmidtová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava