Theses 

Analýza aktuálních způsobů komunikace a návrh modelu komunikace v budoucnosti – Bc. Petra Ritschelová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Ritschelová, DiS.

Diplomová práce

Analýza aktuálních způsobů komunikace a návrh modelu komunikace v budoucnosti

Analysis of current methods of communication and design models of future performance

Anotace: Teoretická část diplomové práce charakterizuje interní a externí komunikaci včetně komunikačních modelů. Zabývá se komunikačním mixem nástrojů, které mohou být společností aktivně využívány k prezentaci svých výrobků a služeb. Vzhledem k volbě společnosti, u které budou aplikovány získané teoretické znalosti, část práce definuje pojmy jako je franchising, franchisová smlouva, výhody a nevýhody pro franchisora a franchisanta plynoucí z této formy podnikání. Teoretické poznatky jsou konfrontovány s komunikačními nástroji, které využívá Česká asociace franchisingu ke komunikaci se svými členy, ale i s odbornou a laickou veřejností. Praktická část charakterizuje činnost České asociace franchisingu, její interní komunikační model a externí komunikaci v rámci členství v Evropské franchisové federaci a Světové franchisové radě. Součástí praktické části je analýza komunikace vybraných světových franchisových asociací, konkrétně v Itálii a Austrálii. Druhá komunikační analýza je zaměřena na komunikaci a aktivity České asociace franchisingu, s cílem zjistit spokojenost u jejích stávajících členů. V závěru diplomové práce je zpracováno zhodnocení provedených analýz včetně doporučení určené výkonné složce asociace opatřené komentářem autorky.

Abstract: The theoretical part of the thesis describes the internal and external communication, including communication models. It deals with the communication mix tools that can be used by the company to present its products and services. Taking into account the choice of company where theoretical knowledge will be applied this part also defines terms such as franchising, franchise agreement, advantages and disadvantages for the franchisor and franchisee arising from this form of business. Theoretical knowledge is confronted with communication tools used by Czech Franchise Association to communicate with its members, but also with the professional and general public. The practical part describes activities of the Czech Franchise Association, internal and external communication, its model of communication within the membership of the European Franchise Federation and the World Franchise Council. The practical part of the thesis includes the analysis of the communication of selected international franchise associations, particularly in Italy and Australia. The second communication analysis is focused on communication and activities of the Czech Franchise Association, in order to determine the satisfaction of its current members. The thesis conclusion contains the evaluation of elaborated analyses including recommendations for the Executive Board of the association with the author commentary.

Klíčová slova: Česká asociace franchisingu, Evropská franchisová federace, Franchisant, Franchising, Franchisor, Interní a externí komunikace, Komunikace, Komunikační mix, Světová franchisová rada. Communication, Communication Mix, Czech Franchise Association, European Franchise Federation, Franchisee, Internal and External Communication, World Franchise Council.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 20:20, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz