Klára Applová

Master's thesis

Vliv značky a ceny na hodnocení senzorické kvality džusů

Price and Brand Influence on Evaluation of Sensory Quality of Juices
Anotácia:
Tématem diplomové práce je senzorická analýza na trhu džusů. Cílem práce bylo analyzovat, zda cena a značka džusu ovlivňuje senzorickou kvalitu pomerančových džusů vnímanou spotřebiteli. Diplomová práce obsahuje teoretická východiska senzorické analýzy, charakteristiku trhu s pomerančovými džusy, metodiku sběru dat a výsledky spotřebitelského hodnocení senzorických vlastností pomerančových džusů. Marketingový …viac
Abstract:
The theme of this diploma thesis is sensory evaluation on the juice market. The aim of this study was to analyze if price and brand has an influence on evaluation of sensory quality of orange juice perceived by consumers. The diploma thesis contains the theoretical background of sensory analysis, characteristics of the orange juice market, the methodology of data collection and the results of consumer …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedúci: Šárka Velčovská
  • Oponent: Milena Lahutová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava