Theses 

Zaměstnanec a zaměstnavatel v systému důchodového pojištění – Bc. Lenka Havlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Havlová

Diplomová práce

Zaměstnanec a zaměstnavatel v systému důchodového pojištění

Employee and Employer in the System of Pension Insurance

Anotace: Diplomová práce se zabývá důchodovým systémem v České republice. Podrobnou analýzou historického vývoje dokumentuje měnící se postavení hlavních účastníků systému - tedy státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Práce podává ucelený přehled všech současných možností zabezpečení ve stáří, předmětem podrobnější analýzy je však pouze veřejné důchodové pojištění. Poukazuje na výhody i nevýhody průběžně financovaného schématu a popisuje prováděné reformní kroky. Hlavním předmětem zkoumání je existence základních principů systému důchodového pojištění a výhodnost účasti z pohledu jednotlivce. Za pomoci mikroekonomických modelů je analyzováno přerozdělení důchodových práv uvnitř generace pro různé příjmové kategorie zaměstnanců, z konstrukce výpočtu důchodu je odvozena závislost starobního důchodu na předchozích pracovních příjmech a prostřednictvím odhadování celoživotního pojistného a celoživotního důchodu je kvantifikována míra návratnosti vložených prostředků do systému. Vytvořené modely umožňují ověřit tvrzení formulovaná v úvodu práce. Výsledky potvrzují přítomnost zkoumaných prvků a za daných předpokladů prokazují výhodnost účasti jedince v českém důchodovém systému.

Abstract: The submitted thesis deals with the pension system in the Czech Republic. Using detailed analysis, it documents the changing role of the major participants in the system; these are the state, the employers and the employees. The thesis presents overview of all possibilities for securing oneself in the old age; however, the thesis only deals with the public pension insurance in detail. The thesis points out the advantages as well as the disadvantages of the continuously funded scheme and it describes the reform actions which have been taken lately. Main focus of the research are the basic principles of the public pension system and the convenience of participation for individuals. First, re-allocation of the right to have the pension within one generation of the employees with various incomes is analyzed through microeconomic models; then, the dependence of the old age pension on the previous incomes from the employment is derived from the pension calculation; and the last, the return rate of resources invested into the system is quantified on the basis of the estimates of the lifelong insurance and lifelong pension. The created models enable confirmation of the arguments declared in the introduction of the thesis. The results confirm the presence of the examined elements and when the conditions are fulfilled this thesis demonstrate the convenience for an individual to take part in the Czech pension scheme.

Klíčová slova: Česká republika, důchodová reforma, důchodové pojištění, důchodový systém, procentní výměra důchodu, příspěvek, rozhodné období, solidarita, starobní důchod, veřejné důchodové zabezpečení, vyměřovací základ, základní výměra důchodu, zásluhovost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31331 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Havlová, Lenka. Zaměstnanec a zaměstnavatel v systému důchodového pojištění. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:00, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz