Bc. Markéta Sedláčková

Bakalářská práce

Postoje spolužáků jako faktor úspěšné integrace žáka se zrakovým postižením na základní škole

Attitudes of classmates as a factor in the successful integration of pupil with visual impairment at elementary school
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá postavením žáků se zrakovým postižením ve skupině intaktních žáků. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část má tři kapitoly. První kapitola se věnuje klasifikaci postižení zraku podle medicínského hlediska. Vymezuje pojem zrakové postižení a zabývá se psychomotorickým vývojem jedince se zrakovým postižením. Kapitola druhá třídí podpůrná opatření …více
Abstract:
This bachelor´s thesis concerned with the position of pupils with visual impairment in a group of intact pupils. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part has three chapters. The first chapter is focused on the classification of visual impairment from a medical point of view. It defines the term visual impairment and psychomotor development of an individual with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. et Mgr. Nora Jágerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta