Theses 

Sociální sítě versus svoboda slova – Bc. Tomáš Jeřábek, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách (studium pro absolventy VOŠ)

Bc. Tomáš Jeřábek, DiS.

Bakalářská práce

Sociální sítě versus svoboda slova

Social media versus freedom of speech

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o sociálních sítích a jejich vlivu na svobodu slova. Práce byla vypracována na základě hypotézy, podle které jsou sociální sítě prostředky, pomocí kterych můžou vlády i soukromé společnosti kontrolovat populaci, určovat veřejné mínění, šířit vlastní ideologii a utlačovat stoupence ideologií konkurenčních. Cílem práce je analýza případů omezení svobody slova jednotlivců i skupin na sociálních sítích. Hlavními metodami použitými při tvorbě této bakalářské práce je případová studie, rešerše, deskripce a sekundární analýza dokumentů. V práci je popsáno prostředí a vývoj sledovaných sociálních sítí, přístup různých států ke svobodě slova a ke svobodě sociálních sítí a pozornost je věnována také historii a významu svobody slova. Klíčovým prvkem bakalářské práce jsou rozbory konkrétních případů osobností a skupin, které byly v rámci určitých sociálních sítích umlčeny a analýza důvodů, proč k tomu došlo. Pozornost není věnována jen samotným událostem, ale také souvislostem se společenskými a politickými změnami. Výzkumným vzorkem jsou vybraní jednotlivci a skupiny, kteří jsou veřejně známí. Závěr práce je věnován potenciálním řešením situace. Jaké dopady na společnost může mít omezování svobody slova ze strany korporací, do jaké míry může být omezení svobody slova prospěšné a jak se nepřiměřenému omezování svobody slova může společnost bránit.

Abstract: This bachelor‘s dissertation is about social networks and their relation to freedom of speech. The thesis is based on hypothesis, that social media are tools, that allow governments and private corporations to control population, change public opinion, spread their own ideology and repress the followers of competing ideologies. The goal of dissertation is analysis of cases, where people's or group's speeches on social network were limited. Methods used in this thesis are mostly case study, research, description and secondary document analysis. In dissertation, author describes the environment and development of social media, approach to freedom of speech and social media by different states and also history and value of free speech. Key elements of this dissertation are the individual cases of personalities and groups, who had been silenced on social media and analysis of reasons, why that happened. Author pays attention not only to events themselves, but to political and social context of these events as well. Research samples are chosen individuals and groups, who are public figures or publicly known. The thesis ends with potentional solutions to situation. What are possible impacts of restrictions to freedom of speech by corporations, how could be restricted speech any beneficial and how can society defend themselves against the restrictions.

Klíčová slova: svoboda, slovo, média, internet, technologie, sociální sítě, společnost, cenzura, freedom, word, technologies, social networks, company, censorship

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz