Theses 

Pojetí sexuality u dětí a mládeže ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy – Bc. Radoslava Smejkalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radoslava Smejkalová

Bachelor's thesis

Pojetí sexuality u dětí a mládeže ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

The Concept of Sexuality of Children and Youth in Educational Facilities in Protective and Institutional Education

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak děti a mladiství pojímají sexualitu. Cílem bylo zjistit, jak děti a mladiství, kteří pobývali v diagnostickém ústavu pro výkon ochranné či ústavní výchovy pojímají sexualitu a jaký je rozdíl mezi pojímáním sexuality osobami, které se v diagnostickém ústavu nikdy neocitly. Obsahově je práce rozdělena do tří kapitol. První kapitola obsahuje popis vývoje osobnosti z hlediska sociální a vývojové psychologie a potřeby dospívajících a dětí. V druhé kapitole je popis sexuality, její vývoj rozdělení a rizikové chování s tím spojené. Poslední kapitola je samotné výzkumné šetření, kde jsou uvedeny hlavní a dílčí cíle práce, metodika výzkumného šetření a analýza výsledků výzkumného šetření.

Abstract: The bachelor thesis deals with how children and adolescents envisage sexuality. The aim was to find out how children and adolescents who was placed in a diagnostic institute for institutional education envisage sexuality and what was the difference between those children and adolescents and their envisage and envisage of people who are not experienced with institutional education in a diagnostic institute. This bachelor thesis is divided into three chapters. The first one contains a description of personality and its development from the point of view of social and developmental psychology and the needs of adolescents and children. In the second chapter there is a description of sexuality, its development of division and the associated behavioral dificulties. The last chapter is the research itself, where the main and parial aims of the thesis are mentioned, the methodology of the research survey and the analysis of the research results are presented.

Kľúčové slová: Sexualita, ústavní výchova, ochranná výchova, děti a mládež, poruchy chování, poruchy emocí \ Sexuality, institutional education, protective education, children and youth, behavioral disorders, emotional disorders.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jana Magerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 7. 2019 12:32, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz