Bc. Lenka Zahradníková, DiS.

Diplomová práce

Postoj kurátorů pro děti a mládež k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním

Attitude of youth welfare officers to resilience and learned optimism at work with adolescent clients with risk behaviour
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postojem, který zaujímají kurátoři pro děti a mládež k resilienci a naučenému optimismu při práci s dospívajícími klienty s rizikovým chováním. V teoretické části jsou představeny oba uvedené koncepty a další pojmy související s hlavní výzkumnou otázkou. Výzkum založený na kvalitativní strategii byl realizován technikou polostrukturovaných rozhovorů s 12 respondenty - kurátory …více
Abstract:
This thesis deals with the attitude of youth welfare officers to resilience and learned optimism at work with adolescent clients with risk behaviour. In the theoretical part there are introduced both concepts and also next terms related to the main research question. The research was conducted using semi-structured interviews with respondents – youth welfare officers and their clients at the age of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Klápšťová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií