Mgr. Martin Marek, Ph.D.

Disertační práce

Baťovy závody, batismus a Sovětský svaz v letech 1918-1938. Konfrontace a kontakty na pozadí specifik československo-sovětských hospodářských vztahů.

Bata's Factories, Batism, and the Soviet Union from 1918 to 1938. Confrontation and contacts on the background of the Czechoslovak-Soviet economic relations.
Anotace:
Disertační práce analyzuje hned několik provázaných témat týkajících se kontaktů Baťových závodů s jejich sovětskými partnery a konfrontací batismu se sovětským ekonomicko-společenským modelem. Jedním ze sledovaných cílů je zhodnocení aktivních pokusů Baťových závodů o expanzi na sovětské trhy. Dále disertační práce sleduje vzájemné studijní kontakty. A v neposlední řadě se soustředí i na míru tuzemské …více
Abstract:
This dissertation analyzes several linked topics related to the contacts of Bata’s factories and their Soviet partners and the confrontation of Batism with the Soviet economic-social model. One of the pursued goals is the evaluation of active attempts of Bata’s factories to expand into Soviet markets. The dissertation goes on to follow the mutual study contacts. And last but not least it also focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy (čtyřleté) / Historie - obecné dějiny