Martin Tomeš

Master's thesis

Sledování kvality řeči ve VoIP

Speech Quality Monitoring in VoIP
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením funkčnosti systému pro monitorování kvality řeči v IP telefonii. V první části této práce je uveden přehled subjektivních i objektivních metod pro hodnocení kvality řeči včetně podrobnějšího popisu některých důležitějších zástupců. Teoretická část dále obsahuje popis faktorů, které mají největší impakt na kvalitu řeči v IP prostředí. V praktické části …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on design and verification of system for voice quality monitoring in IP telephony. First part of this document contains an overview of subjective and objective methods for evaluation of voice quality, including their main delegates and description of their functions. Theoretical part also contains the description of factors, which have direct impact to the voice quality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: Miroslav Vozňák
  • Reader: Michal Halás

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika