Tomáš Svozil

Bakalářská práce

Podmínky požární bezpečnosti sakrálních staveb

Fire Safety Conditions of Sacral Buildings
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá podmínkami požární bezpečnosti sakrálních staveb. V první části se zabývá historickými slohy z důvodu použití stavebních materiálů a uvědomění si historické hodnoty zmiňovaných staveb. V další části jsou popsány organizační zařazení sakrálních staveb a legislativní požadavky. Dále se práce zabývá základními typy staveb a typy stavebních konstrukcí využitých při …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the conditions of fire safety of sacral buildings. The first part deals with historical styles due to the use of building materials and the awareness of the historical value of the mentioned buildings. The next part describes the organizational classification of sacral buildings and legislative requirements. Furthermore, the thesis deals with basic types of buildings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Tereza Česelská
  • Oponent: Dana Chudová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu