David Kuchař

Bakalářská práce

Deep learning v analýze obrazu

Deep Learning of Image Analysis
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je deep learning v analýze obrazu. V práci jsou popisovány principy neuronových a konvolučních neuronových sítí s dnešními nejpoužívanějšími frameworky. Následuje praktické seznámení s tvorbou konvolučních sítí v frameworku TensorFlow a Pytorch a jejich demonstrace. Využit byl k tomu objektově-orientovaný skriptovací jazyk Python s frameworky TensorFlow a Pytorch využívající …více
Abstract:
Theme of this bacherlogy thesis is deep learning in image analysis. The thesis description principles of neural and convolution Neural Networksk with today most used framework, followed by practical skill with build of convultation network in TensorFlow and Pytorch framework and their demonstrate. This work is based on object-soritented and scripting programming language Python with framework TensorFlow …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Radek Simkanič
  • Oponent: Michael Holuša

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika