Mgr. Mária Tömösváryová

Bachelor's thesis

Teaching Multicultural Education via Techniques of Drama Education

Teaching Multicultural Education via Techniques of Drama Education
Abstract:
Táto bakalárska práca sa venuje začleneniu multikultúrnej výchovy do školského systému v Slovenskej Republike a Českej Republike. Zameriava sa na integráciu tejto prierezovej témy do vyučovacieho procesu naprieč osnovám tak, aby sa jej realizácia dotkla ako osobnostne- sociálneho vývoja žiakov, tak aj ich všeobecného rozhľadu, ktorý je nevyhnutným predpokladom pre život v globalizujúcej sa spoločnosti …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with incorporation of Multicultural Education into the educational system of Slovak Republic and Czech Republic. It is focused on the integration of this “cross- curricular subject“ to the curricula, so its´ realization would touch the personally- social development of students together with their general view which is necessary presumption for life in a globalizing society …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language