Theses 

Ženy a trh práce v souvislosti s rodičovstvím – Bc. Soňa KŘIKAVOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Bc. Soňa KŘIKAVOVÁ

Diplomová práce

Ženy a trh práce v souvislosti s rodičovstvím

Women and labour market in relation to parenthood

Anotace: Obsahem diplomové práce je popis současné situace v problematice kombinace práce a rodiny. Práce je především zaměřena na ženy s malými dětmi pobírající rodičovský příspěvek či peněžitou podporu v mateřství a na systém podpory rodiny, zejména na nový třírychlostní systém rodičovského příspěvku. Popisuje také problémy, se kterými se matky setkávají při jejich opětovném návratu na trh práce. Cílem práce bylo zjistit, jak je možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku rodiči využívána a co jejich volbu ovlivňuje. K získání potřebných dat byly osloveny ženy na mateřské či rodičovské dovolené a dávkové specialistky odboru státní sociální podpory Úřadu práce v Berouně. Byly využity metody kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Od matek byly informace získány formou dotazníku, který byl vyplňován samostatně respondentkou a pro získání informací od dávkových specialistek na ÚP v Berouně, byly vedeny polořízené rozhovory individuálně s jednotlivými specialistkami. Výsledkem práce je zjištění, že nejméně ze tří možných variant je volena varianta dvouletá a nejvíce varianta tříletá. Největší vliv na volbu žen má jejich pracovní uplatnění a také počet dětí, které mají v péči. Malý zájem o dvouletou variantu je ovlivněn především nedostupností institucionální péče o dvouleté děti. Proto ji volí zejména ženy, které plánují v tomto období ještě další dítě a situaci budou řešit následující rodičovskou dovolenou. Vliv vzdělání matky na volbu varianty nebyl potvrzen. K tomu, aby matky s malými dětmi mohly plně využívat nový třírychlostní systém a došlo tak k žádanému efektu, zvýšení zaměstnanosti žen, doporučuji nejdříve nové právní zakotvení tzv. jeslí, dále zkrácených pracovních úvazků a sdílených pracovních míst. Bez těchto opatření nemůže nový systém fungovat efektivně.

Abstract: The thesis contains a description of the current situation in combining work and family. Principally, the work focuses on women with small children who are recipients of parental allowance or maternity pay and on the system of family support, in particular, the new three-speed systém of parentel allowance. It also addresses issues faced by mothers upon their re-entry on the labour market. The work´s aim was to establish the extent to which patente take advantage of the option to select the period for which they would benefit from parental allowance and the factors influencing their choice. In order to obtain the data required, women on maternity or parental leave and allowance specialists of the state social support department at the Labour Office in Beroun have been interviewed. Quantitative as well as qualitative research methods have been used. Mothers provided information in questionnaires filled in independently by respondents, semi-controlled interviews with individual specialists have been used to obtain information from the allowance specialists at the Labour Office. The finding that resulted from the work is that, out of the three possible alternatives, the three-year alternativ eis the most frequent choice and the two-year alternative is selected by the lowest number of women. The employability of women and the number of children they take care of are the most important criteria affecting thein choice. Low interest in the two-year-olds. Therefore, predominantly women planning another child in the upcoming period who will have to resolve the situation during their next parental leave opt for the two-year alternative. The influence of the mother´s education on the choice of an alternative has not been confirmed. In order to allow mothers with small children to make full use of the new three-speed system and to accomplish the desired effect, i.e. increase in female employment rates, I would recommend, first of all, regulating the ``nurseries`` in a new way, introducing part-time jobs and shared job positions. Without these measures, the new system cannot work efficiently.

Klíčová slova: rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, rodinná politika, zaměstnanost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009
  • Zveřejnit od: 25. 5. 2009
  • Identifikátor: 12877

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Ivan Loukota

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KŘIKAVOVÁ, Soňa. Ženy a trh práce v souvislosti s rodičovstvím. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:53, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz