Mgr. Bc. Hana Kášková

Bakalářská práce

Vliv neformálního vzdělávání na vnímaní fobických živočichů u žáků se speciálními vzdělávacímí potřebami

The influence of informal learning on the perception of phobic animals at pupils with special educational needs
Anotace:
Bakalářská práce s tématem Vliv neformálního vzdělávání na vnímání fobických živočichů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se v teoretické části zabývá vymezením pojmu žák se speciálními vzdělávacími potřebami, postoj, strach, definicí neformálního vzdělávání a specifickými fobiemi - dělením a charakteristikou pojmu včetně fobických živočichů. V neposlední řadě podává informace o nestátní …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled “The influence of non-formal education on the perception of phobic animals at pupils with special educational needs“ in the theoretical part deals with the definition of the term pupil with special educational needs, attitude, fear, definition of non-formal education and specific phobias – both division and characteristics of the phenomenon including phobic animals. Finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta