Markéta Albertová

Diplomová práce

Prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče

Heat Transfer through the Material Structure of Firefighting Suits
Anotace:
Předložená Diplomová práce se věnuje problematice prostupu tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče a vlivu vlhkosti na hustotu tepelného toku. V teoretické části jsou uvedeny technické podmínky zásahových oděvů pro hasiče dle příslušné vyhlášky, použité materiály v experimentálním měření, zmínění historie vývoje zásahových oděvů, popis použitých vzorků zásahových oděvů a jejich materiálová …více
Abstract:
This diploma thesis deals couplet heat through a firefighters’ protective clothing system and moisture effect to heat flow density. In theoretic parts are introduced technical standards protective clothing for firefighter according to appropriate public notice, used materials in experimental measuring, history of protective clothing and development, account used examples of protective clothing and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Aleš Dudáček
  • Oponent: Jan Hora

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava