Yesudass Arasappan

Master's thesis

Mathematical Simulation of Coal Combustion

Mathematical Simulation of Coal Combustion
Anotácia:
Nepředmíchané spalování bylo aplikováno na studium práškového uhlí ve spádové trubce. Trubka je k dispozici na Katedře energetického výzkumu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Cílem této práce je zjistit hlavní charakteristiky práškového uhlí s využitím údajů získaných v laboratoři, kde je instalována kapka. Některé vlastnosti byly pozorovány při teplotě, nejvyšší teplotě a gradientech …viac
Abstract:
The Non-premixed combustion was applied for the study of the combustion of pulverized coal in a drop tube. The drop tube is available in the department of energy research of the Technical University of Ostrava. The purpose of this work is to find out the main characteristics of the combustion of pulverized coal using data gathered at the laboratory where the drop tube is installed. Some characteristics …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedúci: Milada Kozubková
  • Oponent: Marian Bojko

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / odbor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení