Bronislav Pavelka

Diplomová práce

Konstrukční návrh přesouvácího zařízení pro poháněcí stanice pásových dopravníků

Engineering Design of the Shuttle Maschinery for Driving Station Belt Conveyors.
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je Konstrukční návrh přesouvacího zařízení pro poháněcí stanice pásových dopravníků. Diplomová práce je stylizována do pěti částí. První část diplomové práce obsahuje rešerši zařízení, která jsou používána pro přesun poháněcích stanic dálkové pásové dopravy v Severočeských dolech a.s., Dolech Bílina. Druhá část diplomové práce se zabývá konstrukčním návrhem odnímatelné …více
Abstract:
The subject of this thesis is the engineering design of the shuttle machinery for driving station belt conveyors. The Diploma thesis is stylized into five parts. The first part contains the research of the equipment, which is used for driving the station of long-distance belt transport transfer at North-Bohemian Mines, Inc. Chomutov, Coal Mine Bílina. The second part of my thesis aims at the structural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Horst Gondek
  • Oponent: Arnošt Ševčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava