Lucie Bezecná

Diplomová práce

Návrh marketingové komunikace pro B2B IT startup

Design of Marketing Communication for B2B IT startup
Anotace:
Stěžejním tématem diplomové práce je návrh marketingové komunikace pro B2B IT startup s nabídkou cloudových služeb pro české výrobní společnosti, a to v kontextu další vlny digitální transformace, respektive aktuálně probíhající čtvrté průmyslové revoluce. Implementace pokročilých cloudových služeb se v inovativních státech světa neustále zvyšuje. Na národní i nadnárodní úrovni jsou vedeny rozsáhlé …více
Abstract:
The main topic of this master's thesis is the design of marketing communication for a B2B IT startup with the offer of cloud services for Czech manufacturing companies in the context of another wave of digital transformation, or the current fourth industrial revolution. Implementation of advanced cloud services is constantly increasing in innovative countries around the world. Extensive discussions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Lenka Kauerová
  • Oponent: Marcela Kubalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava