Theses 

Kolektivní smlouvy a jejich vliv na trh práce v odvětví strojírenství – Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Social Policy and Social Work (4-years) / Social Policy and Social Work

Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Doctoral thesis

Kolektivní smlouvy a jejich vliv na trh práce v odvětví strojírenství

Collective Contracts and Their Impact on the Labour Market in the Engineering Sector

Abstract: Cílem této práce je zodpovědět následující hlavní výzkumnou otázku: „Jaký je význam kolektivního vyjednávání pro trh práce v odvětví strojírenství v ČR?“ Naše očekávání jsou, že odpověď na tuto otázku najdeme na základě podmínek sjednaných v kolektivních smlouvách v odvětví. V základu se jedná o identifikaci vývoje zaměstnaneckých vztahů (EIR) v ČR v odvětví strojírenství. Ve 20. stol. docházelo k vzestupu i poklesu významu sociálních hnutí, včetně odborů. Zkoumali jsme působení kolektivního vyjednávání na trh práce i na oblast kvality pracovního života. Toto zkoumání jsme založili na teoretických východiscích, které se opírají o Dunlopovu systémovou teorii průmyslových vztahů, teorii segmentace trhu práce a ekonomický model LME/CME. Kolektivní vyjednávání je v ČR upraveno na základě zákona o kolektivním vyjednávání, ale kapacita a možnosti odborů jsou předmětem úpravy v Zákoníku práce. Hlavními kolektivními aktéry EIR ve strojírenství jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR a odborový svaz KOVO. Stupeň odborové organizovanosti je ve strojírenství tradičně vysoký, ale vztahuje se především na velké podniky. EIR se postupem času stávají méně konfliktní, zvláště v podmínkách postindustriálního způsobu výroby. Kolektivní vyjednávání jako celek je v zásadě zástupci zaměstnavatelů akceptováno. Odbory i zaměstnavatelé mají tendenci souhlasit s navzájem diferencovanými pozicemi a přístupy ke sporným otázkám. Ústřední konflikt však stále přetrvává, jelikož rostoucí náklady práce limitují ziskovost podniků. V tomto konfliktu se dostává odborům moci, která je individuálnímu pracovníkovi nepřístupná. Nejdůležitějším projevem této moci je hrozba stávky. Aby se aktéři vyhnuli této negativní perspektivě, sjednávají v kolektivních smlouvách (KS) zejména mzdy a podmínky zaměstnávání. Existence KS má následně vliv na segmentaci trhu práce v odvětví. Pracovníci, kteří jsou pokryti KS, jsou zpravidla začleněni na primární trh práce a nejsou nuceni operovat na sekundárním trhu práce, který je charakterizován méně příznivými podmínkami zaměstnávání a stability pracovních míst. V této studii jsme využili kombinace kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie. V kvantitativní analýze jsme využili data MPSV, ČSÚ, ILO a zejména dotazníky z výzkumu Kvalita a organizace práce v různých sektorech národního hospodářství ČR. V kvalitativní analýze pak záznamy rozhovorů s manažery/personalisty podniků, uzavřené KS a informace z odborového časopisu Kovák. Empiricky jsme zjistili, že nejdůležitější v odvětví je kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni. Rozdíly v pokrytí kolektivními smlouvami mají určitý vliv na postavení pracovníků na trhu práce, KS zajišťují výhodnější podmínky a působí z ekonomického hlediska proticyklicky, zabraňují zániku pracovních míst. Zajišťují pracovníkům vyšší mzdy a v určitých směrech lepší pracovní podmínky. Potvrdilo se, že přinášejí pracovníkům určité výhody a benefity. Pokud však není v podniku uzavřena KS, nemusí to nutně znamenat, že se pracovníci automaticky ocitají v marginalizovaném postavení.

Abstract: The objective of this study is to answer following general question: “What is the effect of collective bargaining on labour market in engineering industry?” Our expectation is that differences will be identified in the conditions of collective contracts and employee‘s benefits between examined branch. This study is focused on employment and industrial relations in Czech Republic at branch of engineering industry. The 20-th century was a period of increasing and declining of social movements including. We tried to estimate the effect of the collective bargaining on labour market end the individual area of quality of working life. This research was founded in the theoretical perspectives based on Dunlop’s industrial relation system, segmentation labour market theory and economic model LME/CME. Collective bargaining in Czech Republic is subject to Law on Collective Bargaining but status and capacity of Trade Unions has been defined by Labour Code also. Its main collective actors at examined branch (SPaD CR and TU KOVO) have got strong position while concentration of unions in industry is traditionally high. Labour relations have become more peaceful obviously in the age of post-industrial society. Collective bargaining as whole has come to be more accepted by its actors. Unions and employer’s associations have very often tendency to agree with differences in their interests during process of negotiation. But there is one core conflict still: an increase in labour costs has reduced profit. In this conflict TUs can use the power unavailable to the individual worker for forcing the employers to accept the higher costs by threaten of strike. To avoid such negative perspective, actors make collective contracts usually about wages and working conditions. Existence of these contracts has influence on labour market segmentation. Workers and other employees covered by collective contracts are positioned into primary LM segment, the rest of them are placed on secondary LM segments. While primary LM segment offers stable and sufficiently paid positions, secondary LM segments offers usually part-time, terminated and inadequately paid jobs. In this study are used both of qualitative and quantitative research strategy. Quantitative research is based on data of MPSV (Ministry of Labour) statistics, ČSÚ (Czech Statistic Office), ILO and research of working conditions in engineering industry. Qualitative research is based on analysis of interviews with general/HR managers in organisations, collective contracts and journal of TU KOVO Kovák. We find the importance of collective bargaining in organisational level. The difference in coverage of collective contracts has quite high impact on LM segmentation. The theory of dual segmentation of LM presents collective contracts as main factor of including workers and other employees on primary segment of LM. We can confirm that collective contracts provide some privileges and benefits, but non-existence of these contracts is not a single factor of marginal position on LM.

Keywords: Klíčová slova, Zaměstnanecké vztahy (EIR), Trh práce, Zaměstnanost, Odbory, Kolektivní vyjednávání. Key words, Employment relations system (ERS), Labour market, Employment, Trade unions, Collective bargaining.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Reader: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., Doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 18/7/2019 19:32, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz