Theses 

Sociální audit - zákonné normy v činnosti společnosti XY (zákoník práce, bezpečnost práce, rovné příležitosti mužů a žen, odbory) – Ing. Anna Ryklová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Anna Ryklová

Bakalářská práce

Sociální audit - zákonné normy v činnosti společnosti XY (zákoník práce, bezpečnost práce, rovné příležitosti mužů a žen, odbory)

Social audit - legal regulations relevant for activity of the company (Labour Code, safety of work, equal opportunities of men & women, trade unions)

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou otázek sociálního auditu na úrovni EU, ČR (včetně problematiky souladu zákonných norem EU a ČR) a v činnosti společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. Hlavním cílem práce je zhodnotit ochranu různých typů pracovníků ve společnosti. Teoretická část je věnována zejména českým a evropským právním normám relevantním k danému tématu, judikatuře Evropského soudního dvora a zmiňuje též další instituce a organizace zabývající se danými otázkami v rámci EU a ČR. Důležitou součástí teoretické části jsou náhledy do fungování společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. Použitou metodou je zejména kompilace veřejně dostupných informací a náhledů na problematiku všech zmíněných témat. Aplikační část ukazuje postoje různých socioprofesních skupin ve společnosti ke zkoumaným otázkám. Použitými metodami jsou anketa mezi zaměstnanci Telefónica O2 Czech republic, a.s. na různých pracovních pozicích a dále rozhovory s relevantními osobami k daným otázkám uvnitř společnosti.

Abstract: The thesis deals with themes of social audit and regulatory standards in the European Union, in the Czech Republic (including the issue of accordance with legal standards of the EU and CR) and in the operations of Telefónica O2 Czech Republic, a.s.The theoretical part is mainly devoted to Czech and European legal standards relevant for the topic, the European Court of Justice and also refers to other institutions and organizations dealing with the issues given in the EU and CR. An important section of the theoretical part are insights into the functioning of TO2 Czech Republic, a.s. The main method used here is a compilation of publicly available information and perspectives on the issue of all of these topics. Application parts show the attitudes of the various socio-professional groups within the company towards the questions considered. The methods used are survey among employees of TO2 Czech Republic, a.s, who work at different positions and interviews with relevant people concerning the given issues within the company.

Klíčová slova: Sociální audit, Telefónica O2, BOZP, rovné příležitosti, odbory, společnost, EU, Česká republika, Zákoník práce, Social audit, safety of work, equal opportunities, trade unions, Czech Republic, Labour Code

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:52, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz