Mgr. Aleš Koubek

Diplomová práce

Nezletilé dítě a rozvod rodičů. Psychologické a právní aspekty.

Infant and Divorce of Parents. Psychological and Legal Aspects.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou psychologických a právních aspekt rozvodu rodi nezletilých dtí. Zvláštní pozornost je vnována práv nezletilým dtem. V obecné ásti práce po pojednání o rozvodu manželství a struném nastínní historického vývoje právní úpravy rozvodu na našem území od r. 1812 následuje rozbor souasného právního stavu. Nejprve je uvedena platná právní úprava a jsou analyzovány legislativní …více
Abstract:
The graduation thesis concerns psychological and legal aspects of a divorce in a family with underage children. A special attention is devoted particularly to underage children. In the general part of the thesis is summarized the historical development of legal regulations concerning divorce since 1816. There is also given an analysis of contemporary law. At first there are mentioned valid legal regulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta