Aleš Šebesta

Bachelor's thesis

Přečerpávací vodní elektrárny a jejich využití v rozvodné síti ČR

Pumped-storage Hydroelectricity and their Use in the Grid CR
Anotácia:
Má bakalářská práce je zaměřena na výrobu elektrické energie pomocí přečerpávacích elektráren. V první části jsou vysvětleny části elektrárny a na jakém principu fungují, dále s jakými parametry se u nich setkáme a jak je rozdělujeme, jejich postaveni v jiných Evropských zemích. Další část se zabývá souhrnným přehledem těchto elektráren na území ČR a jejich detailním popsáním a stanovením jejich účinnosti …viac
Abstract:
My thesis is focused on the production of electricity with pumped storage power plants. The first part of the work is explaining parts of pumped storage and their principe, with what parameters they encounter and how to divide it, their position in other European countries. The next section deals with a summary of these plants in the Czech Republic and their detailed describing and determining their …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: Oldřich Vlach
  • Oponent: Lukáš Gavlas

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava