Viera Olbrichová

Master's thesis

Moderní návštěvnické centrum v pasivním standardu na bázi dřeva s ekologickou tepelnou izolací

The modern visitor center in the passive standard wood based with ecological thermal insulation
Abstract:
Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout moderní návštěvnické centrum, které bude splňovat nároky pasivní výstavby. Konstrukce objektu je navržena ze dřeva, tvořena konstrukčními sloupy, mezi které bude kladena tepelná izolace z konopí. Součástí návrhu bylo tepelně technické posouzení konstrukcí, návrh vnitřního vodovodu, návrh zdroje tepla a posouzení energetické náročnosti budovy. Diplomová práce …more
Abstract:
The aim of my Thesis is to design a modern visitors' centre which complies with the requirements of a passive house. The framework of the object is designed from wood, formed by construction-coloumns, in between which there is thermal insulation made up from hemp. The design proposal includes a heat-technical analysis of the construction, design a waterpipe system inside the building, design a source …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2014
  • Supervisor: Jiří Labudek
  • Reader: Markéta Ožanová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava