Daniel Škach

Bakalářská práce

Studie zahloubení výhradního ložiska čediče ve stanoveném dobývacím prostoru Mokrá u Chýši

A Study of the Deepening of the Exclusive Bearing Basalt in the Specified Details for Mokrá u Chýší
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám postupem těžby výhradního ložiska čediče v kamenolomu Mokrá, jehož provozovatelem jsou KAMENOLOMY ČR s.r.o., za účelem vydobytí nových bloků zásob a to vše za využití stávající technologie těžby, zpracování a dopravy tohoto stavebního materiálu. Specifikuji zde návrh zahloubení včetně geologických a hydrogeologických poměrů ložiska a samozřejmě následný návrh rekultivace …více
Abstract:
In this bachelor thesis, I deal with the procedure of mining of the exklusive deposit of basalt in a stone quarry Mokrá u Chyší, whose operator is the business company KAMENOLOMY ČR s.r.o., for the purpose of gaining the nex blocks of reserves, and all of that for utilization of existing technology of mining, processing and transportation of building materials. Then I specify there the proposal for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Martin Hummel
  • Oponent: Tomáš Větrovec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava