Miroslava Kemeňová

Bachelor's thesis

Komparace legislativy církví, náboženských společností a církevních institucí a analýza zdrojů financování a hospodaření vybrané evidované právnické osoby

Comparison of Churches, Religious Communities and Religious Institutions Legislation and Analysis of Financing and Economy Resources of the Selected Registered Legal Entity
Abstract:
Cílem práce je popsat právní úpravu církví, náboženských společností a evidovaných právnických osob, popsat systém vedení účetnictví nevýdělečných organizací a způsob a rozsah, ve kterém mohou tyto organizace účtovat, popsat změny v účetnictví související s účinností novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, porovnat podmínky vedení účetnictví před a po účinnosti této novely. Dalším cílem je popsat …more
Abstract:
Goal of this work is describe legal adjustment of churches, religious communities and registered legal entity. Also describe leadership system accounting of non-profit organizations and the way and scale how they can charge it, cover the changes in accounts related with efficiency of law n. 563/1991 Sb., about accounting. Compare conditions in charge of account before and after this act become lawful …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Alžběta Urbancová
  • Reader: Jan Mikulčík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava