Mgr. Hana Bellová

Bachelor's thesis

The Evolution of Means of Persuasion: Discourse Analysis of sample inaugural speeches of US Presidents 1833-1997

The Evolution of Means of Persuasion: Discourse Analysis of sample inaugural speeches of US Presidents 1833-1997
Abstract:
BELLOVÁ, Hana. Evoluce ve způsobech přesvědčování: Diskurzní analýza vzorkových projevů amerických prezidentů v letech 1833-1997: bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury, 2010. 69 stran. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martin Adam PhD. Tato bakalářská práce poskytuje diskurzivní analýzu šesti inauguračních projevů amerických prezidentů …more
Abstract:
BELLOVÁ, Hana. “The Evolution of Means of Persuasion: Discourse Analysis of Sample Inaugural Speeches of US Presidents, 1833-1997”: Bachelor Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, English Language and Literature Department, 2010. 69 pp. Supervisor: Mgr. Martin Adam Ph.D. This bachelor thesis provides a discourse analysis of six inaugural speeches of U.S. presidents between the years …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta