Šárka Hanák Palovská

Master's thesis

Aplikace EFQM Modelu do prostředí certifikačního orgánu

Application of the EFQM Model to Certification Body Setting
Abstract:
Tato diplomová práce vysvětluje pojetí kvality a konceptu excelence a dále pojednává o systému managementu v certifikačním orgánu. Hlavním předmětem této diplomové práce je aplikace EFQM Modelu 2020 do prostředí certifikačního orgánu. Cílem této diplomové práce je definování zjištění za použití metod sebehodnocení a návrh následných doporučení.
Abstract:
This diploma thesis explains the concept of quality and the concept of excellence and further discusses the management system in the certification body. The main subject of this diploma thesis is the application of EFQM Model 2020 to the environment of the certification body. The aim of this diploma thesis is to define the findings using self-assessment methods and propose subsequent recommendations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2021
  • Supervisor: Jaroslav Nenadál
  • Reader: Pavel Příhoda

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava