Eliška Sarčáková

Disertační práce

Studium detekce vybraných zněčišťujících látek na aktivních ostravských odvalech.

Study of Detection of Selected Pollutants on Active Ostrava Heaps.
Anotace:
Důlní činností vzniklo na území města Ostrava nejméně šest odvalů sypkého materiálu vznikajícího jako odpad z těžby nerostných surovin. V minulosti nebylo možné hlušinu dokonale vytřídit a zůstávalo v ní proto velké množství uhelné substance náchylné k samovznícení. Při své termické aktivitě jsou odvaly produktem mnoha znečišťujících látek, které se podílejí na znečištění ovzduší a poškození zdraví …více
Abstract:
Mining activities originated in the city of Ostrava least six heaps of loose material arising as waste from mining and quarrying. In the past it was not possible to sort the tailings perfectly and stayed in it because a large amount of coal substance susceptible to spontaneous combustion. During its thermal activity are the product of many dumps pollutants that contribute to air pollution and damage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2016
  • Vedoucí: Vladimír Slivka
  • Oponent: Juraj Ladomerský, Radmila Kučerová, Emília Hroncová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava