Theses 

Přednemocniční neodkladná péče u novorozenců očima zdravotníků a rodičů – Tereza POLLAKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Tereza POLLAKOVÁ

Bachelor's thesis

Přednemocniční neodkladná péče u novorozenců očima zdravotníků a rodičů

Prehospital emergency care of newborns from the perspective of medical personnel and parents

Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem přednemocniční neodkladné péče u novorozenců. Rozdílně tuto problematiku vnímá laická veřejnost, konkrétně rodiče novorozenců a veřejnost zdravotnická. V dnešní době je značná iniciativa v této oblasti poskytovat veřejnosti osvětu všemi možnými cestami, aby co největší procento populace mělo o tomto tématu alespoň základní povědomí. V periodickém cyklu období pěti let se aktualizují doporučení pro resuscitační činnost podle evropských směrnic, jež naše republika přejímá a dále upravuje a zprostředkovává veřejnosti. Co se týče zdravotníků, jsou vypracovávány postupy, jak zdravotnickou veřejnost pravidelně seznamovat s nejnovějšími poznatky a udržovat jejich tak jejich profesi v této oblasti na co nejvyšší úrovni. Iniciativou ke zpracování tohoto tématu byl podnět nemocničních pediatrických oddělení, že kompliance těchto doporučení jak v rodičovské veřejnosti tak i u zdravotníků velmi kolísá a obecně se jeví spíše nízká. V teoretické části práce byly zpracovány nejnovější doporučení a materiály ohledně přednemocniční neodkladné péče současně se specifiky týkajícími se novorozeneckého období. Cílem práce bylo zjistit úroveň základních znalostí v oblasti neodkladné přednemocniční péče u novorozenců u jejich rodičů a zdravotníků nepediatrických oborů. Z hlediska oboru porodní asistenky jsem si vybrala jako cílovou skupinu právě porodní asistentky pracující na porodním sále, proto, abych zjistila, jaká je jejich informovanost v případě potřeby poskytnout přednemocniční neodkladnou péči mimo nemocnici. Současně porodní asistentka je nejtypičtějším pracovníkem na pomezí pediatrických a nepediatrických oborů. Také jsem předpokládala, že bude mít tato skupina zdravotníků zkušenost s předemocniční neodkladnou péčí o novorozence. Předpoklad nízké informovanosti rodičů zároveň evokuje potenciální možnost využití výstupu mé práce právě touto danou skupinou zdravotníků. Výzkumné šetření bylo prováděno kvalitativním výzkumem, kdy technikou sběru dat byl hloubkový rozhovor prováděný se dvěma skupinami respondentek matkami novorozenců a porodními asistentkami z porodních sálů dvou nemocnic. Při vytváření konceptu rozhovorů jsem se snažila nalézt odpovědi na tři výzkumné otázky: Mají matky dostatečné znalosti v laické přednemocniční péči o novorozence? Mají zdravotníci dostatečné znalosti v přednemocniční péči o novorozence? Jakou formu informovanosti o této problematice považují rodiče a zdravotníci ze svého pohledu za nejefektivnější? Z rozhovorů vyplynuly nejen odpovědi na tyto otázky, ale také nutnost brát v potaz emocionální stránku osobnosti, zejména v případě rodičů novorozenců, neboť ta hraje v krizových situacích vedle úrovně znalostí významnou roli co se týče schopnosti správně a včas reagovat. Toto zjištění odpovídá také faktu, že jsem cíleně vybírala matky, které již akutní stav u novorozence zažily. Z výzkumného šetření vyplynulo, že informovanost matek je velmi nízká, ačkoli všechny dotazované projevily po prožité situaci zájem se v této oblasti informovat. Co se týče informovanosti porodních asistentek, z rozhovorů vyplynulo, že jejich informovanost je dostatečná, ačkoli zkušenosti s přednemocniční neodkladnou péčí většina z nich neměla. Zajímavým zjištěním byla výpověď několika dotazovaných asistentek, které uvedly, že nejefektivnější cestou, jak informovat matky novorozenců by byla možnost, aby si situaci samy vyzkoušely, nejlépe na modelu. Současně dotazované matky potvrdily tento fakt, protože pro ně bylo největší motivací k získávání informací právě osobní setkání s danou situací. Vzhledem k výsledků

Abstract: m výzkumu jsem se rozhodla zpracovat krátký audiovizuální materiál, který by jednoduchým a názorným způsobem rodičům i zdravotníkům poskytl ty nejzákladnější informace týkající se předemocniční neodkladné péče, konkrétně kardiopulmonální resuscitace novorozence. Na tento materiál si nečiním žádná autorská práva a poskytuji ho k volnému šíření všem, kteří ho budou chtít použít.

Abstract: This Bachelor work is concerned with prehospital emergency care of newborns. This issue is viewed differently by the public, in particular by the enfant's parents, and the medical personnel. Nowadays a strong initiative arises of implementing public education campaigns in this field through all possible means to ensure at least a basic grasp with most of the population. Every 5 years, resuscitation reccomendations are updated on the basis of the European directives, which are adpoted, amended and communicated to the public in the Czech Republic. Concerning the medical personnel, procedures exist to inform them about the latest findings and sustain a high standard of knowledge in this field of their profession. This initiative was triggered by a suggestion from Pediatric Departments which stated that the compliance of these recommendations varies and generally appears low both with medical personnel and the public. The theoretical part presents the latest recommendations and materials regarding prehospital emergency care as well as the specific properties concerning newborn enfancy. The aim of this work is to assess the level of newborn prehospital emergency care knowledge of the parents and the medical personnel from non-pediatric departments. With the viewpoint of Midwife Programme I decided to choose as the target group the midwifes working at maternity ward in order to find out their knowledge in case of the necessity to povide prehospital emergency care outside the hospital. Equally, midwife is the most typical job on the border between pediatric and non-pediatric field. I also presumed this type of medical staff has experience with prehospital emergency care of newborn. The presumption of low knowledge of the parents also brings about a potential possibility of using the conclusions of this thesis for work of this medical personnel. The survey part of this work was carried out by qualitative investigation employing the data collection method of detailed interview with two groups of respondents mothers of newborn infants and midwives from the maternity wards of two hospitals. The concept of the interviews was intended to gain answers to three investigative questions: Do mothers have sufficient knowledge of prehospital care for newborn enfants? Do medical personnel have sufficient expertise of prehospital care for newborns? What form of education in this area do the medical personnel and parents consider as most efficient? The interviews gave answers not only to these questions but also pointed at the necessity to take into account the emotional side of the personality, especially in case of the parents, as it plays a significant role along with the actual knowledge in the ability of correct and immediate emergency response in stressful situations. This finding also corresponds with the fact that I deliberately chose mothers who had had experience with an newborn emergency.

Keywords: přednemocniční neodkladná péče, novorozenec, resuscitace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015
  • Accessible from:: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Milan HANZL, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34021 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLLAKOVÁ, Tereza. Přednemocniční neodkladná péče u novorozenců očima zdravotníků a rodičů. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 12:19, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz