Šárka Szöcsová

Diplomová práce

Účinnost aktivní politiky trhu práce v Moravskoslezském kraji

The Effectiveness of Active Labour Market Policy in the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na řešení nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji pomocí aktivní politiky zaměstnanosti. Cílem této práce je zhodnotit působení aktivní politiky zaměstnanosti realizované Úřadem práce v Ostravě v Moravskoslezském kraji z pohledu snižování nezaměstnanosti. Data byla čerpána z databáze a ze studií, které poskytuje Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě. Provedeným …více
Abstract:
This thesis is trying to answer how is solved unemployment in the Moravian-Silezian region through an active employment policy. The aim of this study is to evaluate the effect of active employment policies implemented by the labour office in Ostrava in Moravia-Silesia region in terms of reducing unemployment . Data was provided from a database of studies that provide the labour office, the regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Milan Šimek
  • Oponent: Marcela Janiurková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství