Theses 

Přednemocniční neodkladná péče u dětí s akutním dušením – Petra VETÝŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra VETÝŠKOVÁ

Bakalářská práce

Přednemocniční neodkladná péče u dětí s akutním dušením

Prehospital emergency care for children with acute suffocation

Anotace: Bakalářské práce se zabývá přednemocniční neodkladnou péčí u dětí s akutním dušením. Pojednává tedy o ošetřování dětí v přednemocniční péči, čímž se stává specifickou, protože péče o děti a péče o dospělé osoby není vždy totožná. Akutní dušení je velmi nepříjemný stav, který vyžaduje co nejrychlejší odborný zásah. Bez pomoci může být pacient ohrožen na životě ztrátou vědomí s náhlým bezdeším. Teoretická část práce se zabývá nejprve stručnou anatomií a fyziologií dýchacího systému, dále specifikami ošetřování pacientů ve věku 018 let, kdy je nejprve rozdělen dětský věk a následně jsou popsány zásady správné komunikace s dětmi a postupy při ošetřování dítěte. Teoretická část práce především přibližuje příčiny akutního dušení u dětí. Jednotlivá onemocnění a úrazy, které mohou děti do 18 let věku postihnout, jsou charakterizovány inspirační nebo expirační dušností. Onemocnění zmíněná v této práci jsou akutní tracheitida, akutní pablánová laryngotracheobronchitida, alergický otok, akutní laryngitida, akutní epiglotitida, akutní bronchitida, akutní bronchiolitida a astma bronchiale. Úrazem je aspirace cizího tělesa. U jednotlivých nemocí je popsána příčina, příznaky a přednemocniční neodkladná péče, mnohdy také diagnostika a první pomoc. Poslední kapitola teoretické části se zabývá neodkladnou resuscitací u dětí. Tato bakalářská práce má 3 cíle: zmapovat frekvenci výskytu akutního dušení u dětí ve výjezdech zdravotnické záchranné služby, zmapovat příčiny výskytu akutního dušení u dětí ve výjezdech zdravotnické záchranné služby a zmapovat informovanost zdravotnických záchranářů o správném poskytování přednemocniční neodkladné péče u dětí s akutním dušením. Praktická část práce je členěna na dvě části. Data získaná v první i druhé části byla vyhodnocena a pro lepší přehlednost zanesena do tabulek a grafů, které byly slovně popsány. Jejich vyhodnocením bylo odpovězeno na všechny výzkumné otázky. Frekvence výskytu akutního dušení u dětí ve výjezdech ZZS Jčk od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 včetně byla 598 výjezdů. Bylo zjištěno, že frekvence výskytu každý rok vzrostla. Nejčastější příčiny výskytu akutního dušení u dětí ve výjezdech Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje jsou akutní zánět hrtanu (akutní laryngitida) a dušnost (dyspnoe). Dalšími příčinami takových výjezdů byly například cizí těleso v dýchacím ústrojí nebo respirační selhání. Výsledky dotazníkového šetření byly rovněž vyhodnoceny. Správné odpovědi na otázky zjišťující vědomosti a informovanost o akutním dušení a poskytování přednemocniční neodkladné péče respondentů byly bodově ohodnoceny. Metodou dotazníkového šetření bylo tedy zmapováno, že zdravotničtí záchranáři mají dostatečnou informovanost o poskytování přednemocniční neodkladné péče u dětí s akutním dušením. Údaje získané a zpracované ve výzkumné části bakalářské práce svědčí o tom, že akutní dušení dětí se ve výjezdech ZZS Jčk vyskytuje a počet takových výjezdů každoročně roste. Proto je důležité mít informace o příčinách akutního dušení u dětí, znát charakteristiku a příznaky jednotlivých onemocnění a úrazů, a především mít informace o poskytování přednemocniční nedokladné péče u dětských pacientů s tímto problémem. Je tedy na místě, aby zdravotničtí záchranáři Jihočeského kraji měli optimální informovanost o poskytování přednemocniční neodkladné péče u dětí s akutním dušením.

Abstract: Bachelor thesis is prehospital emergency care for children with acute asphyxia. It discusses the treatment of children in prehospital care, whereby it becomes specific because care of children and adults is not always identical. Acute asphyxia is a very unpleasant condition, which requires expert intervention as fast as possible. Without help the patient's life can be threatened by loss of consciousness with shortness of breath. The theoretical section of the thesis deals initially with a concise outline of the anatomy and physiology of the respiratory system, specifics of treatment of patients between the ages 0 to 18 years, at which the childhood is defined, and the subsequently described principle of correct communication with children and methods in the treatment of a child. The theoretical section of the thesis chiefly delineates the causes of acute asphyxia in children. The individual illnesses and injuries, which can affect children up to the age of 18, are characterized as inhalation breathlessness or expiration breathlessness. Illnesses mentioned in this thesis are acute tracheitis, acute laryngotracheobronchitida, allergic swelling, acute laryngitis, acute epiglottitis, acute bronchitis, acute bronchiolitis and bronchial asthma. Injury is the inhalation of a foreign object. For individual illnesses, the causes, symptoms and prehospital emergency care, often diagnostics and first aid too, are described. The final chapter of the theoretical section concerns itself with emergency resuscitation of children. This bachelor thesis has three aims: to graph the frequency of occurrences of acute asphyxia in children in emergency service responses, to graph the causes of acute asphyxia in children in emergency service responses and to graph the awareness of paramedics of the correct provision of prehospital emergency care for children with acute asphyxia. The practical section of the thesis is divided into two sections. The data obtained in the first and second sections was evaluated and for improved transparency transcribed into tables and graphs, which were verbally described. Their evaluation corresponded to each research question. The frequency of occurrence of acute asphyxia in children in emergency medical service responses of the Southern Bohemian Emergency Services from 01/01/2011 to 31/12/2013 included is 598 responses. It was ascertained that the frequency of occurrences has grown every year. The most common causes of occurrences of acute asphyxia in children in the responses from Emergency Medical Service of South Bohemia are acute inflammation of the larynx (acute laryngitis) and breathlessness (dyspnea). Further causes dealt with by emergency responses were for example foreign objects in a respiratory organ or respiratory failure. The results of the survey by questionnaire were evaluated too. The questionnaire survey method was then graphed so that the paramedics had sufficient knowledge about the provision of prehosptial emergency care of children with acute asphyxia. The data obtained and processed in the research section of the bachelor thesis bears witness to the fact that acute asphyxia in children in the emergency responses of the Emergency Medical Service of South Bohemia occur and the number of these responses is growing. Therefore, it is important to have information on the causes of acute asphyxia in children, to know the nature and symptoms of individual illnesses and injuries and above all to have information on the provision of prehospital emergency care of underage patients with this problem. It is then on the spot that the paramedics from the Southern Bohemian Emergency Services would have the optimal awareness about the provision of prehospital emergency care of children with acute asphyxia.

Klíčová slova: Přednemocniční neodkladná péče, akutní dušení, děti, akutní laryngitida, akutní epiglotitida, aspirace cizího tělesa, astma bronchiale

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

VETÝŠKOVÁ, Petra. Přednemocniční neodkladná péče u dětí s akutním dušením. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz