Jana Lindnerová

Diplomová práce

Emisní zátěž vybraných spalovacích zařízení dle REZZO 3

Emission Load of Selected Combustion Units according to REZZO 3
Anotace:
V diplomové práci je pojednáno o principu kombinované výroby elektrické a tepelné energie. Jsou zde uvedeny možnosti primárních jednotek v kogeneračních systémech. Pozornost byla věnována hlavně primárním jednotkám s vnějším spalováním, konkrétně mikroturbíně. Dále jsem se zaměřila na rozdělení zdrojů zněčisťování prostředí. V České republice jsou tyto zdroje rozděleny podle registru zdrojů znečišťování …více
Abstract:
This thesis treats about the principle of combined heat and power. Mentioned here are options of primary units in cogeneration systems. Attention was paid mainly to primary units with external combustion, specifically the microturbine. Then I focused on the distribution of pollution sources in the environment. In the Czech Republic, these resources are divided according to the register of air pollution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Adéla Macháčková
  • Oponent: Jiří Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava