Jiří Čerbák

Bakalářská práce

Zařízení pro dopravu koksu do nákladního vozu

Equipment for Transportation of Coke to Truck Trailer
Anotace:
Koks má nezastupitelnou pozici nejen v energetice, ale hlavně v metalurgii. V současné době se mění způsob, jakým je koks transportován k zákazníkům. Je zde zvyšující se požadavek, aby byl koks transportován nejen pomocí železnice, ale také po cestě nákladními vozy. V této práci se zabývám návrhem nové dopravní trasy slévárenského koksu na stávajícím koksárenském provozu. Ten řeší jen nakládku tříděného …více
Abstract:
Coke has a significant position in energetics. Especially in metallurgy. The way how coke is transported to customars is changing. Until now the coke has been mainly transported by trains, however currently there is an increasing demand to transport coke by trucks as well. In this thesis I shall suggest a new mode of loading of foundry coke in already existing coke plant. The above meinted manages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Jiří Zegzulka
  • Oponent: Jan Nečas

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Energetika / Energetika 21.století