Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D.

Disertační práce

Phonetic and Lexical Features of First Language Attrition: Research into the Speech of Anglophone Expatriates in the Czech Republic

Phonetic and Lexical Features of First Language Attrition: Research into the Speech of Anglophone Expatriates in the Czech Republic
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá jevem pozvolného úbytku (uvadání) mateřského jazyka u rodilých mluvčích angličtiny žijících dlouhodobě v České Republice, konkrétněji změnami na rovině fonetické a rovině lexikální. Na rovině fonetické byly ověřovány hypotézy týkající se nástupu hlasivkového tónu u iniciálních ploziv, desonorizace znělých ploziv na konci slova a způsobu realizace dentálních frikativ …více
Abstract:
The present dissertation is concerned with first language attrition in native speakers of English residing in the Czech Republic, focusing on the changes in phonetic realization and lexical processing. The phonetic hypotheses investigated herein concerned changes in voice onset times in word-initial plosives, desonorization of word-final lenis plosives, and the manner of dental fricatives realization …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta