Theses 

Sociální kompetence u žáků na základní škole praktické a jejich rozvoj prostřednictvím dramatické výchovy – Bc. Lucie Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Svobodová

Diplomová práce

Sociální kompetence u žáků na základní škole praktické a jejich rozvoj prostřednictvím dramatické výchovy

Social skills of pupils at the special elemantary school and their development through drama education

Anotace: Předmětem této diplomové práce je rozvoj sociálních kompetencí u žáků s lehkým mentálním postižením prostřednictvím dramatické výchovy. Jejím cílem je zjistit, zda je dramatická výchova vhodnou intervenční metodou u žáků na ZŠ praktické. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje problematice mentálního postižení a edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Druhá kapitola představuje sociální kompetence a jejich klasifikaci. Třetí kapitola podává informace o dramatické výchově a jejím postavením v RVP. Cílem výzkumné části je odhalit působení dramatické výchovy u tří žáků na ZŠ praktické, kteří se účastnili pěti dramatických lekcí. Výzkumné šetření je prováděnou formou kvalitativního výzkumu založeného na zúčastněném pozorování.

Abstract: The subject of this diploma thesis is development of social skills of pupils with mild mental disabilities through drama education. Its aim is to determine if drama education is an appropriate method of intervention for pupils at elementary practical school. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter deals with the issue of mental disability and education of pupils with mild mental disabilities. The second chapter offers introduction of social skills and their classification. The third chapter includes information about drama education and its position in the RVP. The aim of the research is to identify the effects of drama education of three pupils at the elementary practical school who participated in five dramatic lessons. The survey is conducted through qualitative research based on the participative observation.

Klíčová slova: mentální postižení, žáci s lehkým mentálním postižením, základní škola praktická, sociální kompetence, sociální dovednosti, dramatická výchova, dramatické lekce, mental disability, pupils with mild mental disabilities, elementary practical school, social competence, social skills, drama education, drama lessons

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:23, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz