Theses 

Analýza financování projektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká Republika -- Svobodný stat Sasko v letech 2007 - 2013 – Nikola Foktová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika

Nikola Foktová

Diplomová práce

Analýza financování projektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká Republika -- Svobodný stat Sasko v letech 2007 - 2013

Analysis of projects financing within the operational programme cross-border cooperation Czech Republic - Saxony in the years 2007 - 2013

Anotace: Cílem diplomové práce je porovnání problematiky finančního zajištění jednotlivých projektů realizovaných v rámci přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v letech 2007 až 2013. Teoretická část práce je věnována charakteristice jednotlivých druhů evropské přeshraniční spolupráce, její historii a jednotlivým euroregionům. Práce se zabývá přeshraniční spoluprací České republiky, historickým vývojem, charakteristikou euroregionů a specifikací programů přeshraniční spolupráce. Část teoretické části se věnuje problematice finančního zajištění projektů z pohledu právní subjektivity zadavatele. Aplikační část diplomové práce zodpovídá několik testovaných hypotéz. Základní výzkumnou metodu reprezentuje dotazníkové šetření. Skupinu respondentů tvoří účastníci vybrané přeshraniční spolupráce. Součástí dotazníkového šetření je subjektivní vyjádření každého odpovídajícího k dosažení komplexnějšího vhledu do studované problematiky. Práce přináší cenný vhled do problematiky z pohledu přímých účastníků. Pracuje s osobní zkušeností příjemců dotací a nabízí tak unikátní analýzu faktorů, které mohou efektivnost přeshraniční spolupráce významně ovlivnit v budoucnu. Z provedené analýzy vyplývá, že občanská sdružení se častěji potýkají s komplikacemi při finančním zajištění a současně jsou vystaveny vyšší nákladové zátěži spojené se zajištěním projektu ve srovnání s kraji a obcemi. Vývoj politiky přeshraniční spolupráce hodnotí účastníci dvou po sobě jdoucích programových obdobích pozitivně. Z průzkumu taktéž vyplývá, že i přes osobní negativní zkušenost s kurzovými rozdíly, si příjemci dotací pojištění proti těmto rizikům nesjednávají.

Abstract: The primary aim of this paper is to compare the issues of financial security of individual projects implemented under cross-border cooperation between the Czech Republic and the Free State of Saxony. The theoretical part is devoted to the characteristics of individual species of European cross-border cooperation, its history and individual Euroregions. The paper is focused on cross-border cooperation of the Czech Republic, historical development, characteristics of Euroregion and specifications of cross-border cooperation programs. The part of the theoretical part is devoted to issue of financial security projects in terms of the contracting authoritys legal personality. The application part of the thesis is responsible for several tested hypotheses. Basic research method represents a survey. The group of respondents is represented by participants selected cross-border cooperation. The survey includes subjective opinion of each participant to achieve a comprehensive insight into the studied problematic. Work brings valuable insight from the perspective of direct participants. It works with personal experience and thus offers a unique analysis of the factors that may affect the efficiency of cross-border cooperation significantly. The analysis shows that civic associations are increasingly faced with the complications of financial security and they are exposed to a higher financial costs in comparison with regions and villages. The policy of cross boarder cooperation is positively evaluated by participants. The survey also shows that despite negative personal experience with exchange differences the participants do not save themselves by any insurance.

Klíčová slova: euroregion, Cíl 3, fondy, Česká republika, přeshraniční spolupráce, Svobodný stát Sasko

Keywords: euroregion, funds, Czech Republic, Free State of Saxony, cross-border cooperation, Objective 3

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2016
  • Vedoucí: Michaela Ševčíková
  • Oponent: Lucia Bartůsková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52535

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz