Theses 

Zánik Jugoslávie jako státoprávní a ústavní problém – JUDr. David Kolumber, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Ústavní právo a státověda

JUDr. David Kolumber, Ph.D.

Disertační práce

Zánik Jugoslávie jako státoprávní a ústavní problém

Break-up of Yugoslavia as a state-law and constitutional problem

Anotace: Předložená disertační práce „Zánik Jugoslávie jako státoprávní a ústavní problém“ se zabývá otázkou zániku Jugoslávie v letech 1990 až 1992. Práce se člení na čtyři základní části. Nejprve je rozebráno teoretické a státovědné ukotvení celkové problematiky. Dále se disertační práce zabývá hlavními ústavními institucemi (parlamentem, hlavou státu, vládou a ústavním soudem) a takzvaným „pilířům“ Jugoslávie (Josip Broz Tito, Jugoslávská lidová armáda, Svaz komunistů Jugoslávie, společný jazyk a idea bratrství a jednoty). Čtvrtá část se věnuje rozpadu Jugoslávie v letech 1990 až 1992 z ústavněprávního a státovědného hlediska.

Abstract: The thesis “Break-up of Yugoslavia as a state-law and constitutional problem” deals with the matter of the break-up of Yugoslavia (1990-92). The thesis is divided into four parts. The thesis copes with the general and state-law theoretical background. Then, the main constitutional institutions (Parliament, head of state, Government and Constitutional Court) and the so-called “pillars” of Yugoslavia (Tito, Yugoslav People's Army, League of Communists; language and the idea of the brotherhood and unity) are mentioned. The fourth part analyses the break-up of Yugoslavia in 1990-92 from the constitutional and state-law point of view.

Klíčová slova: Josip Broz Tito, Jugoslávie, Jugoslávská lidová armáda, Předsednictvo SFRJ, Skupština SFRJ, Svaz komunistů Jugoslávie, Ústavní soud Jugoslávie, Ústavní vývoj Jugoslávie, Válka v Jugoslávii, Zánik státu, Yugoslavia, Yugoslav People's Army, Presidency of SFRY, Skupština of SFRY, League of Communists of Yugoslavia, Constitutional Court of Yugoslavia, Constitutional Development of Yugoslavia, Yugoslav Wars, Break-up of the State

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ján Gronský, CSc., doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:56, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz