Theses 

Odstředivá žena, dostředivý muž: femininita a maskulinita v makrobiotice – Bc. Monika Skopalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Monika Skopalová

Bakalářská práce

Odstředivá žena, dostředivý muž: femininita a maskulinita v makrobiotice

Centrifugal woman, centripetal man: femininity and masculinity in macrobiotics

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na způsoby, jakými osoby žijící podle makrobiotických zásad vnímají femininitu a maskulinitu, resp. jak o nich píší na internetovém diskuzním fóru. Základem makrobiotické filozofie je víra, že celý svět je tvořen ze vzájemně komplementárních duálních sil, z nichž plynou mimo jiné i odlišnosti v tělesné a duševní konstituci žen a mužů a jež jsou neměnné v čase. Pro lepší pochopení této filozofie bude nutné uvedení do užších souvislostí s východními náboženstvími, zejména s taoismem. Analýza bude teoreticky postavena na práci Pierra Bourdieua a antropologických studiích zabývajících se genderovou rovinou v přístupu k výběru a konzumaci potravin, v nichž se otázka výběru jídla a životního stylu objevuje jako znak příslušnosti ke skupině, který nelze chápat nezávisle od dalších vztahů konzumentek a konzumentů k okolnímu světu. Metodologie bude vycházet z logiky kvalitativního výzkumu a bude postavena na neinvazivní obsahové analýze internetového diskuzního fóra, sloužícího k výměně informací, rad, zkušeností, a zejména názorů těch, kteří makrobiotický životní styl praktikují, případně se pro něj rozhodují. Hlavním cílem práce bude nejen pokus o nalezení pravidelností ve způsobu, jakým účastnice a účastníci fóra vnímají ženský a mužský gender a proč, ale i odhalení případných diskontinuit.

Abstract: The bachelor thesis studies ways of femininity and masculinity perception of those that follow macrobiotic principles, respectively their statements on this matter posted to an internet discussion forum. The basis of macrobiotic philosophy is a belief that the whole world functions due to mutually complementary dual forces which, among other things, determine the physical and psychological differences between women and men, and are constant in time. For better understanding of this philosophy, we ought to bring it into closer connection with the eastern religions, particularly the Taoism. The analysis will be theoretically based on work of Pierre Bourdieu and anthropological studies aimed at the role of gender in regards to selection and consumption of food. These studies mark the food and lifestyle selection as an attribute of being part of a group, the attribute which cannot be dissociated from all the other interrelations of the female and male consumers with their surroundings. The methodology will be based on logic of qualitative research and non-invasive content analysis of the internet discussion forum dedicated to exchange of information, advice, experience, and – particularly - opinions of those who actively follow the macrobiotic lifestyle or are deciding for it. The main objective of this thesis will not only be the attempt to find regularities in a way of female and male gender perception of female and male participants of the forum, but also the detection of possible discontinuities.

Klíčová slova: femininita, maskulinita, gender, makrobiotika, Bourdieu, životní styl

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:21, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz