Theses 

Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta se SIRS na jednotce intenzivní péče – Jana KILIÁNOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Jana KILIÁNOVÁ

Bachelor's thesis

Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta se SIRS na jednotce intenzivní péče

Complex nursing care for a SIRS patient in an intensive care unit

Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienta se SIRS na jednotce intenzivní péče. Popisuje vývoje sepse, komplikace a léčbu. K jejímu vypracování jsem zvolila metodu kazuistiky, jelikož je nejvhodnější k její prezentaci. Hlavním cílem bakalářské práce je popsat ošetřovatelskou péči u pacienta, který je hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče se SIRS a vytvořit tak návrh ošetřovatelského postupu pro péči o pacienty s touto diagnózou. Osobní anamnéza byla zpracovaná podle modelu funkčního zdraví Marjory Gordonové. Ošetřovatelské problémy byly stanoveny podle NANDA-I taxonomie II., podle kterých byl sestaven ošetřovatelský plán. Některé stanovené cíle se podařilo splnit. Ošetřovatelská péče byla poskytována metodou ošetřovatelského procesu. Práce se snaží potvrdit, že kvalitní ošetřovatelská péče je důležitá v komplexní péči o pacienty, a je stejně významná jako péče lékařská. Ošetřovatelská péče o pacienta se SIRS se výrazně neliší od péče o jiné kriticky nemocné pacienty. Z práce se může vypracovat prezentace, která by mohla být návodem pro sestry, které pracují na jednotce intenzivní péče. Materiál může sloužit i jako výukový materiál pro studenty nelékařských zdravotnických oborů.

Abstract: The bachelor thesis is focoused on nursing care of patient with SIRS in intensive care unit. It describes the development of sees, complications and treatment. I have chosen a care-report method for it's presentation. The main objective of bachelor thesis is to describe nursing care in a patient who is hospitalized in the intensive care unit with SIRS and thus to create a proposal of a nursing procedur efor the care of pacients with this diagnosis. Personal history has been processed according to the model of the functional health of Marjory Gordon. Nursing problems were established according to NANDA - I taxonomy II., according to which a nursing plan was drawn up. Some of the goals set have been met. Nursing care was provided by the method of nursing process. Work seeks to confirm that quality nursing care is important in complex patient care, and is as important as medical care. Nursing care for a patient with SIRS is not significantly different from caring for other critically ill patients. Presentations can be made arom work, which could be a guide for nurses working in the intensive care unit. The materiál can also be used as a teaching materiál for students of non-medical fields.

Keywords: Kazuistika, sepse, SIRS, ošetřovatelský proces

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Lenka Kobrová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=181209 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

The right form of listing the thesis as a source quoted

KILIÁNOVÁ, Jana. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta se SIRS na jednotce intenzivní péče. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 15:17, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz