Pavla Kusá

Bachelor's thesis

Komparace přirážkové a ABC metody kalkulace ve farmaceutické výrobě

Comparison of overhead rates costing and ABC method of cost calculation in pharmaceutical production
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je analýza způsobu kalkulování nákladů metodou přirážkové kalkulace a kalkulace Activity Based Costing.Cílem bakalářské práce je porovnat tyto metody kalkulací ve společnosti zabývající se farmaceutickou výrobou.Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část aplikační.V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti teorie nákladů a kalkulací, podrobně …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to analyse cost calculation methods by the overhead costing and Activity Based Costing method of cost calculation.The aim of this bachelor thesis is to compare these methods of cost calculation in a pharmaceutical production.The bachelor thesis is divided into a theoretical and practical part.In the theoretical part there are explained basic concepts of theory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Jarmila Mruzková
  • Reader: Josef Mazač

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava