Theses 

Výukové metody praktického vyučování oboru kosmetické služby – Mgr. Eliška Holasová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Eliška Holasová

Bakalářská práce

Výukové metody praktického vyučování oboru kosmetické služby

Teaching methods of teaching practical field of cosmetic services

Anotace: Téma bakalářské práce se zaměřuje na vhodnou volbu výukových metod v praktickém vyučování oboru kosmetické sluţby. Jedná se o pomocný didaktický materiál, obzvláště pro začínající učitelé praktického vyučování oboru kosmetické sluţby. Cílem bakalářské práce je popsat vhodné a nejčastěji pouţívané výukové metody tohoto oboru. V teoretické části vymezuji pojem kosmetika a kosmetologie. Dále se zabývám charakteristikou oboru kosmetické sluţby, profilem a kompetencemi absolventa a současně jeho uplatněním v praxi. Popisuji materiální a technické prostředky v praktickém vyučování, zejména bezpečnost a hygienu při práci, vybavením provozovny a pouţíváním přístrojů v kosmetice. Teoretickou část uzavírám vymezením pojmu a charakteristikou výukových metod. V praktické části se věnuji zaváděním a realizaci výukových metod jejich volby, postupy a moţných problémů při realizaci do praktického vyučování oboru kosmetické sluţby. Dále popisuji vhodné výukové metody tohoto oboru. Součástí praktické části je i příprava učitele na výuku a didaktický test.

Abstract: Bachelor work theme is concentrated on suitable preference of educational methods in object teaching in the cosmetics service. It is dealing with auxiliary didactic material, especially for trainee teachers of the cosmetics service. The goal of my bachelory work is to describe appropriate and most frequently used teaching methods of this branch. In the theoretical part I am specifying the cosmetics and cosmetology concept. Further, I am dealing with characteristics of the cosmetic service, the profile and competences of the trainee both with coming into his own. I am describing material and technical facilities in practical teaching, particularly safety and hygiene at work, workroom equipment and working devices. Theoretical part is closed by the definition and characteristics of the teaching methods. The practical part is addressed to emplementing and realization of teaching methods of their choice, procedures and possible problems in practical teaching the cosmetics service branch. Further on, I describe suitable teaching methods of this branch. Teacher’s preparation for the lessons and didactic test is a component of the practical part.

Klíčová slova: kosmetika, kosmetologie, výukové metody, praktické vyučování, absolvent, pedagog, kosmetické služby, hygiena cosmetics, cosmetology, teaching methods, object teaching, graduate, pedagogue, cosmetic services, hygiene

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:27, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz