Petr Konečný

Diplomová práce

Odhad vývoje cen černého uhlí z hlediska obchodní organizace.

Estimation of Hard Coal Prices Development from Point of View of Trade Organization.
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématikou černého uhlí, vývojem ceny uhlí a následně jeho odhadem ceny v budoucnu. V teoretické častí stručně představuje společnost Resorbent s.r.o, která mne poskytla informace k dané problematice. Práce vymezuje základní informace o charakteru, vzniku a klasifikaci uhlí dle jeho typu a využití. Dále tato část informuje o množství zásob a rezerv uhlí v Evropě …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of black coal, the development of the price of coal and subsequently its estimation of the price in the future. The theoretical part briefly presents Resorbent Ltd. which provided me information on the issue. The thesis defines the basic information on the character, origin and classification of coal according to his type and use. In addition, this section reports …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Jaroslav Dvořáček
  • Oponent: Hana Škanderová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava