Matouš PROCHÁZKA

Diplomová práce

Podmínka jako vedlejší ustanovení v závěti v právu římském a moderním

Condition as an ancillary provision in Roman law and modern law.
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje tématu ustanovení podmínky vedlejší v římském právu a srovnání s úpravami v právu moderním. Pro lepší pochopení stručně popisuji dějiny Říma, právní prameny a základní principy. Poté charakterizuji římské dědické právo a rozebírám podmínky, jednotlivé druhy a určení času pro zdůraznění rozdílů. Pro srovnání byly vybrány jednak občanský zákoník z roku 2012, dále vládní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of the provision of a condition in Roman law and the comparison with the modern law. For a better understanding, I briefly describe the history of Rome, the law sources and the basic principles. Then I characterize Roman inheritance law and discuss the conditions, the different types and the time to emphasize the differences. For comparison, both the Civil Code …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKA, Matouš. Podmínka jako vedlejší ustanovení v závěti v právu římském a moderním. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/