Veronika Šebestová

Bakalářská práce

Zdravý životní styl jako nový trend v marketingu

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá moderním marketingem a jeho působením na spotřebitele z hlediska segmentace trhu a to zejména ve spojení se zdravým ži-votním stylem. V teoretické části je definován zdravý životní styl a také alternativní výživové směry, které mají nemalý vliv na rozhodovací proces zákazníka. Dále jsou zde rozebrány faktory, které ovlivňují chování spotřebitele, a také segment trhu, jeho …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with modern marketing and influence on the consumers in terms of segmentation of the market, especially in connection with a healthy life-style. The theoretical part defines a healthy lifestyle as well as alternative nutritional directions that have a significant impact on the customer's decision-making process. In addition, there are analyzed the factors that influence consumer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/n0qqxp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku