Adam Haris

Diplomová práce

Snižování dopadů na životní prostředí v rámci odpadového hospodářství města Mostu

Environment Impact Reduction in the Wider Framework of the Waste Management of the Statutory Town of Most
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na odpadové hospodářství zajišťované statutárním městem Most. První kapitoly práce jsou výsledkem provedené analýzy a popisují vývoj a současný stav odpadového hospodářství statutárního města Most. Další část práce popisuje způsob nakládání s odpady, jejichž původcem je město. Zároveň jsou v této části popsány jednotlivé druhy odstraňování odpadů s vyhodnocením jejich výhod …více
Abstract:
The waste management, in the municipal Most competence, is the basic topic of this thesis. The first part deals with analyzes of the currently situation and describes development in this area. The waste disposal is explained in the next part. There are described specific methods used in the processes. Advantages and disadvantages of particular methods are mentioned too. The last and dominant part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Vojtech Dirner
  • Oponent: Miroslav Hodač

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin