Martin Matýsek

Bakalářská práce

Analýza rentability a pyramidový rozklad vybraných ukazatelů podniku ve zdravotnictví

Profitability and pyramid analysis of selected ratios of the company in the healthcare sector
Anotace:
Cílem této práce je zhodnotit finanční zdraví a situaci podniku Soukromá nemocnice Omega, a. s. a doporučit opatření, která by mohla případně vést ke zlepšení finanční situace podniku. K tomuto bude využito nástrojů finanční analýzy, se zaměřením na rentabilitu a pyramidový rozklad vybraného ukazatele rentability. Práce se skládá ze tří na sebe navazujících kapitol. V první kapitole je zpracována finanční …více
Abstract:
The goal of this paper work is to evaluate financial health and position of the Private hospital Omega, Inc. and to recommend arrangements that could potentially lead to improving financial situation. For this will be use the implements of the financial analysis, which are focused on profitability and pyramid analysis of selected indicator. The paper work consists of three consecutive chapters. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava