Rostislav Vítek

Diplomová práce

Uzamykací obrazovka pro Android používající biometriky

Biometric-based Android Lock Screen
Anotace:
Diplomová práce v úvodní části vysvětluje základní pojmy z oblasti biometrie, popisuje fungování a praktickou aplikaci biometrických systémů a podává přehled o známých i méně rozšířených biometrických metodách. V rámci práce je představen současný stav používání biometrických metod v prostředí OS Android. V praktické části aplikace je detailně popsán průběh vývoje aplikace pro zařízení fungující na …více
Abstract:
The thesis explains basic biometric terms, describes function and application of biometric systems and presents an overview of well known biometric methods as well as less known methods. The state of the art biometric methods used in Android environment are presented within the thesis. In the practical part of the thesis is described an implementation of the application developed for Android devices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Pavel Moravec
  • Oponent: Michal Krumnikl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava