Mgr. Peter Šebest, Ph.D.

Disertační práce

Interakce proteinu p53 s DNA: studium vlivu látek modulujících strukturu DNA, koncentrace solí a využití elektrochemických metod ke studiu protein-DNA interakcí

Interactions of p53 protein with DNA: influence of DNA structure-modulating agents, salt concentration and application of electrochemical methods in protein-DNA interaction studies
Anotace:
Protein p53 je nádorový supresor, který patří mezi nejdůležitější molekuly na poli výzkumu rakoviny.Biologické funkce p53 úzce souvisí s jeho schopností vázat se na DNA, a to sekvenčně specificky k responzivním elementům a také sekvenčně nespecificky např. k nadšroubovicové DNA nebo DNA poškozené cisplatinou.Tato práce se zabýva studiem interakcí nádorového supresoru p53 s různými DNA substráty (nadšroubovicovou …více
Abstract:
The tumor suppressor protein p53 belongs to important molecules at the field of the cancer research.Functions of p53 are closely related to its ability to bind DNA in sequence specific manner to responsive elements as well as non-specifically to supercoiled DNA or damaged DNA.In this work we present a study of the binding of wt p53 to different DNA substrates (supercoiled DNA, linear DNA, DNA with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc., doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta