Lukáš Crha

Bakalářská práce

Kamerové zabezpečení městské části Ostrava - Jih

CCTV security of the district Ostrava - Jih
Anotace:
CRHA, Lukáš. Kamerové zabezpečení městské části Ostrava - Jih. Bakalářská práce. Ostrava, 2015. 56 s. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Václav Veselý. Předložená bakalářská práce se zabývá inovací stávajícího kamerového systému na území městského obvodu Ostrava – Jih. Cílem této práce bylo pomocí vhodných metod analýzy a hodnocení bezpečnostních …více
Abstract:
CRHA, Lukáš. CCTV security of the district Ostrava - Jih. Bachelor´s thesis. Ostrava, 2015. 56 s. VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Safety Engineering. Bachelor's thesis supervisor Ing. Václav Veselý. Presented bachelor thesis is about innovation of current CCTV in city district Ostrava – Jih. The aim of this thesis was to evaluate security situation by using suitable methods of analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Václav Veselý
  • Oponent: Stanislav Lichorobiec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava